Català  |  Español  |  English
Institut Joan Ramis: Museu Virtual

IES Joan Ramis i Ramis de Maó Conselleria d'Innovació, Interior i Justícia - Govern de les Illes Balears

Coordinació de l'Arxiu i Patrimoni històrics

Ja fa anys que l'Institut i els seus equips directius són conscients de la vàlua del que s'ha conservat en el centre (el material didàctic antic, però també la biblioteca i la documentació històrica de l'arxiu) i treballa per tal de poder tenir-ho en millors condicions.

S'han creat dues eines per avançar en la consecució d'aquest objectiu: una associació –L'Associació d'Amics i Amigues de l'Arxiu i Biblioteca de l'IES Joan Ramis i Ramis (AAAB)– i una coordinació, amb una persona encarregada d'aquesta part històrica del centre.

Aquesta coordinació es va crear el curs 2003-2004 amb l'únic objectiu de cercar un lloc per arreplegar i inventariar el material didàctic dispers pel centre. Amb les obres de reforma de l'edifici dels cursos següents, l'objectiu es va transformar en el de tenir cura del material didàctic en el seu trasllat, d'anada i tornada d'unes dependències a altres, per necessitats de les obres. Poc a poc, l'objecte de la coordinació es va anar ampliant des del material didàctic a tot el patrimoni històric.

L'assistència a les II Jornades d'Instituts històrics, celebrades el maig de 2008, va ser cabdal per aclarir el camí que calia seguir. Així, a partir de llavors, la coordinació inclou una comissió, amb un nombre variable de professors que col·laboren, segons les disposicions horàries de cada curs, d'acord amb uns objectius molt clars: saber el que es té (inventari i catalogació), donar-ho a conèixer i conservar-ho en les millors condicions possibles (o restaurar-ho, si és possible).

En el curs 2009/2010, aquesta coordinació s'integra en el Projecte de Qualitat del centre amb l'elaboració d'un manual de processos específic (PR0803 Arxiu i Patrimoni històrics) tot quedant, així, integrada en el Mapa de Processos del sistema de Gestió de Qualitat. En conseqüència, s'incorpora al Pla Estratègic 2009-2013 de l'Institut i als corresponents Plans anuals, cosa que significa un reconeixement intern de la tasca de la coordinació de l'arxiu i patrimoni històrics.


PR0803 Arxiu i Patrimoni històrics