Català  |  Español  |  English
Institut Joan Ramis: Museu Virtual

IES Joan Ramis i Ramis de Maó Conselleria d'Innovació, Interior i Justícia - Govern de les Illes Balears

Proposició No de Llei

L'Institut Joan Ramis i Ramis, reconegut com a centre educatiu de caràcter històric: aprovació d'una Proposició No de Llei (PNL) el 18 de març de 2010.

El 24 de març de 2009 es va aprovar en el Congrés de Diputats de l'Estat espanyol una Proposició no de Llei relativa a la protecció del patrimoni educatiu, presentada per Cándida Martínez López, portaveu d'Educació del grup parlamentari socialista.

Cristina Rita i Larrucea, diputada del grup socialista en el Parlament de les Illes Balears, coneixent el nostre patrimoni i l'estat en què es troba, va fer el mateix a nivell del Govern de les Illes Balears: va presentar una PNL relativa al reconeixement de l'Institut Joan Ramis i Ramis de Maó com a centre educatiu de caràcter històric.

Cristina Rita es documentà tant sobre la història de l'educació secundària a l'Estat espanyol com la del nostre institut i la dels altres centres històrics de les Illes Balears.

La PNL fou presentada pel portaveu del grup parlamentari socialista Antoni J. Diéguez i Seguí el 24/2/2010, amb registre d'entrada 714/2010. Passà tots els tràmits i es publicà en el BOPIB, número 118, el 05/03/2010, per tal que es tramités davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament balear. El debat fou el dia 18/03/2010.

La diputada Cristina Rita fou l'encarregada de defensar la Proposició. En la seva intervenció, exposà la història de l'educació secundària i la problemàtica actuals dels Instituts del segle XIX. Parlà de les Jornades d'Instituts històrics i de les conclusions anuals a què arriben. Remarcà la particularitat de l'IES Joan Ramis i Ramis en el marc balear de centres amb caràcter històric, afirmant que la PNL per ella defensada pretén considerar l'especificitat de tots ells i, en concret, la del Ramis. Això darrer, ho justificà àmpliament amb la història del nostre centre i l'exposició del que s'ha conservat, que, en definitiva, és el testimoni material de l'interès i la importància atorgada a l'educació secundària a Menorca al llarg del segle XIX i primera meitat del segle XX.

La Proposició s'aprovà per unanimitat.

Text de la proposició no de llei (PNL) extreta del Butlletí oficial del Parlament de les Illes Balears de dia 5 de març de 2010. Núm. 118

D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.

Exposició de motius:

Alguns centres escolars de les illes i de la península van ser creats el segle XIX. En ells es varen formar algunes de les persones més insignes dels nostres pobles i ciutats que van destacar en diverses disciplines del coneixement. En el cas de Menorca, els antecedents de l'Institut Joan Ramis i Ramis comencen l'any 1855 amb l'Escola Nàutica, segueixen després a partir del 1864 com a centre de secundària pagat pel propi Ajuntament de Maó i a partir del 1911 ja funciona depenent del Ministeri d'Educació. Això fa que, a l'igual que passa amb altres instituts de més de cent anys d'Espanya, conservi un important llegat històric en documentació, llibres i també en material educatiu que és patrimoni de tots els menorquins.

La catalogació, la restauració, la conservació d'aquests béns de més de cent anys d'antiguitat necessiten un tractament específic en l'àmbit d'aquesta institució docent que, fins als moments, es fa per voluntat de la direcció del centre.

A nivell nacional existeix una associació d'instituts de caràcter històric del qual l'IES Joan Ramis i Ramis n'és membre i anualment es reuneixen per posar en comú temes de funcionament comú.

Fa poc més d'un any, el Grup Socialista al Congrés dels Diputats va presentar una proposició no de llei que instava el Govern a què, en col·laboració amb les comunitats autònomes, impulsés un pla d'actuació específic per recuperar, posar en valor i divulgar el patrimoni educatiu que alberguen aquests instituts. És per aquest motiu, que el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears a reconèixer el llegat històric de l'Institut Joan Ramis i Ramis.

2. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears a reconèixer com un fet diferencial d'aquest centre el ser dipositari d'aquest fons històric.

3. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears a impulsar un pla d'actuació específic per recuperar, protegir, posar en valor i divulgar el patrimoni educatiu d'aquest centre que prevegi recursos tant econòmics com humans.

4. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears a preveure en l'ampliació de l'edifici de l'Institut Joan Ramis i Ramis llocs adients per dipositar de manera ordenada i en condicions idònies de conservació preventiva el seu fons històric.

5. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears a què, una vegada el fons històric de l'Institut Joan Ramis i Ramis reuneixi les condicions idònies de conservació i exposició, es pugi posar a disposició de la visita, consulta i investigació per part de la ciutadania.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Consell Insular de Menorca a què, com administració competent, reconegui el fons històric de l'Institut Joan Ramis i Ramis com a col·lecció museogràfica.

Palma, a 24 de febrer de 2010.

La diputada:

M Cristina Rita i Larrucea

El portaveu:

Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Presentació de la PNL: Bopib. 5 de març de 2010 - VII legislatura - Núm. 118

Aprovació de la PNL: Diari de sessions de la Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament de les Illes Balears. VII legislatura. Any 2010. Núm. 43

PNL Madrid: Proposició no de Llei relativa a la protecció del patrimoni educatiu

Revista escolar del Estado: Monogràfic núm.7 de la Revista Participación educativa del Consejo Escolar del Estado: Historia de un olvido